Lietosanas noteikumi

1. Līguma priekšmets.

1.1. PUSES apliecina, ka ir saņēmušas nepieciešamās licences un atļaujas no attiecīgām Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām, lai nodarbotos ar medikamentu vairum un mazumtirdzniecību.

1.2. PĀRDEVĒJS piegādā tā noliktavā atrodošos medikamentus un citas preces, saskaņā ar pircēja pasūtījumu:

1.3. PIRCĒJS apņemas piegādāto PRECI pieņemt un apmaksāt.

2. Pienākumi un tiesības.

2.1. PĀRDEVĒJS garantē to, ka visai PRECEI ir kvalitāti apliecinoši dokumenti, anotācijas latviešu valodā, marķējums zālēm- saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, visas zāles ir reģistrētas LR Zāļu reģistrā.

2.2. PĀRDEVĒJS rēķinos norāda katra nosaukuma PRECES daudzumu un cenu, katra nosaukuma partijas kopējo cenu un pasūtījuma kopsummu, sēriju.

2.3. PIRCĒJAM ir visas tiesības nepieņemt no PĀRDEVĒJA PRECES, kurām trūkst vai nav salasāmi sērijas un derīguma termiņa uzraksti uz iepakojuma, nav anotācijas latviešu valodā vai piegādātā PRECES iepakojums ir bojāts.

2.4. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par PRECI 30 (trīsdesmit) - kalendāro dienu laikā.

2.5. PRECE skaitās apmaksāta pēc naudas saņemšanas PĀRDEVĒJA bankas kontā.

2.6. Piegādātā PRECE līdz tās apmaksāšanas brīdim ir PĀRDEVĒJA īpašums.

2.7. No PREČU pieņemšanas brīža par nopirktās PRECES pareizu uzglabāšanu un uzskaiti atbild PIRCĒJS

2.8. Maksājuma termiņa kavējuma gadījumā PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM soda naudu 0.1% apmērā no PRECES vērtības par katru nokavēto dienu.

2.9. PĀRDEVĒJS piegādā tikai kvalitatīvu preci. Ja prece tomēr izrādās nekvalitatīva, PĀRDEVĒJS to nekavējoties apmaina pret kvalitatīvu. Pretenzijas par preces kvalitāti tiek pieņemtas 3 darba dienu laikā. Ja atklājas slēpti defekti un tie nav radušies PIRCĒJA vainas dēļ, tad prece tiek mainīta visā preces derīguma termiņa laikā.

2.10 Ja PĀRDEVĒJAM rodas pamatotas aizdomas par PIRCĒJA maksātspēju (tajā skaitā par to, ka tekošie rēķini netiks samaksāti šajā līgumā noteiktajos termiņos), tad tekošā preces piegāde var tikt pārtraukta vai ierobežota līdz šādu aizdomu izkliedēšanai.

2.11. Atsevišķos gadījumos, ja PĀRDEVĒJAM rodas pamatotas aizdomas par PIRCĒJA maksātspēju (tajā skaitā par to, ka tekošie rēķini netiks samaksāti šajā līgumā noteiktajos termiņos), PĀRDEVĒJS pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs noteikt PIRCĒJAM kredītlimitu (maksimāli pieļaujamo neapmaksāto parādu summu ) par to brīdinot PIRCĒJU mutiski.

3. Līguma termiņš.

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ja kārtējam kalendārajam gadam beidzoties, pusēm nav savstarpēju pretenziju pret sadarbību, tas automātiski tiek pagarināts uz nākošo kalendāro gadu.

4. Līguma darbības pārtraukšanas noteikumi.

4.1. Līgumu pārtrauc, ja viena no līgumslēdzējām pusēm neizpilda savas līgumsaistības.

4.2. Līgumu pārtrauc, ja viena no pusēm bankrotē, pārtrauc darbību vai likvidējas saskaņā ar LR likumiem.

4.3.Ja nepārvaramas varas darbības rezultātā, kas ietekmējusi kādu no pusēm, ir jāpārtrauc vai jāaptur Līgums, tad par to nekavējoši ir jāinformē otra puse.

4.4. Ja viena no pusēm vēlas līgumu pārtraukt, tā iesniedz otrai pusei rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš.

4.5. Līguma pārtraukšana neatbrīvo PIRCĒJU no savu finansiālo saistību pilnīgas izpildes.

5. Vienošanās apjoms.

5.1 Esošais Līgums ar pušu parakstiem, pilnībā apliecina pušu vienošanos.

5.2. Visas izmaiņas esošā Līguma noteikumos ir rakstiski jānoformē un jāapstiprina ar abu pušu parakstiem.

5.3. Ja kāds no esošā Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neiespaido pārējos Līguma noteikumus.

6. Strīdu izskatīšana.

7.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma darbības laikā, tiek izšķirti, savstarpēji vienojoties vai izskatāmi tiesā, atbilstoši LR likumdošanai.

 
Preces Ražotāji un zīmoli Akcijas Jaunumi Mūsu kontakti: +371 63022249 j.sugailo@jelgavfarm.lv
Produktu

Produktu Piegādātāju Grupu

Ienākt | Reģistrēties
Mani dati
Atkārtots
pasūtījums